Impact fee receipts down; future take a wild card

Impact fee receipts down; future take a wild card